อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม


รายการ อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
   1.1 ดอกเบี้ย
   1.2 ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี
2. ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
   2.1 ค่าอากรสแตมป์

1 บาททุก ๆ เงินกู้ 2,000 บาท
หรือเศษเงินกู้ 2,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายให้แก่ภายนอกหรือบุคคลอื่น
   3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
      - ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร,อินเตอร์เน็ต
      - ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ, ATM
      - ชำระที่จุดบริการรับชำระ
   3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
   3.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้


10-30 บาท/ครั้ง
10-30 บาท/ครั้ง
10-30 บาท/ครั้ง
ตามจริงไม่เกิน 12 บาท/ครั้ง
100 บาท/งวด
4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท
   4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
   4.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน
   4.3 ค่าขอใบแจ้งหนี้ยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2)
   4.4 ค่าขอตรวจสอบรายการ

100 บาท/งวด
200 บาท/งวด
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง

ติดต่อเราได้ที่ :
: https://www.facebook.com/jaymartinsurancebroker
: @Jay_insurance
สายด่วนลูกค้าสัมพนธ์ :
:02 838 7557 , 02 838 7575
โทรติดต่อ : 08.30 น. - 17.30 น.
ศูนย์บริการลูกค้าและสำนักงานใหญ่เปิดให้บริการทุกวัน
187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 5 ถนนรามคำแหง แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240